ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - DIREKTNI SPORAZUM

 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-793/17

Dana, 23.03.2017.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH broj: 39/14“), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, u postupku javne nabavke: programski paket za zaštitu od virusa, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-754/17 od 21.03.2017. godine i Ugovor za javnu nabavku usluga programskog paketa za zaštitu od virusa, dodjeljuje se ponuđaču „4th DIMENSION“ Društvo za projektovanje i proizvodnju računarskih informacionih sistema d.o.o. Sarajevo, Olovska 38., Sarajevo, ponuda broj: AV-39/17 od 07.03.2017. godine, za ponuđenu cijenu od 1.440,40 KM, bez PDV-a, kao ponuđaču čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2017. godinu.

Član 2.

 Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „4th DIMENSION“ Društvo za projektovanje i proizvodnju računarski informacionih sistema d.o.o. Sarajevo, u zakonom propisanom roku.

Član 3.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javne nabavke Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 Član 4.

 Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-505/17 od 27.02.2017. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.700,00 KM.

Pismeni zahtjev za dostavu ponude upućen je „4th DIMENSION Društvo za projektovanje i proizvodnju računarski informacionih sistema d.o.o. Sarajevo.

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom broj: 01/6-858/16 od 01.04.2016.godine.

Komisija za javne nabavke dostavila je dana 21.03.2017.godine Zapisnik o ocjeni ponude i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-754/17 od 21.03.2017.godine, u postupku javne nabavke: programskog paketa za zaštitu od virusa.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-   da je blagovremeno zaprimljena: 10.03.2017.godine,

da je ponuda ponuđača „4th DIMENSION Društvo za projektovanje i proizvodnju računarski informacionih sistema d.o.o. Sarajevo, prihvatljiva, jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

 

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i internim aktima ugovornog organa.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                         najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema iste.

 

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić